Privacy Policy

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМ-БІТС» цінує довіру до нашої компанії. Для нас дуже важлива конфіденційність Ваших даних, саме тому ми прагнемо захистити усі персональні дані, які Ви надаєте, користуючись нашим сайтом та співпрацюючи з нами.

Дана Політика розроблена на виконання вимог Регламенту 2016/679 Європейського парламенту та Ради ЄС від 27.04.2016 «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС» (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)), надалі за текстом – GDPR, та Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

“AM-BITS” LIMITED LIABILITY COMPANY appreciates the trust in our company. The confidentiality of your data is very important to us, which is why we strive to protect all personal data that you provide when using our site and cooperating with us.

This Policy is designed to meet the requirements of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council dated 27.04.2016 «On the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repeal of Directive 95/46 / EC» (Regulation (EU ) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation)), hereinafter referred to as the GDPR, and the Law of Ukraine “On Personal Data Protection” of 01.06.2010 № 2297-VI.

СФЕРА ДІЇ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

Ця Політика поширюється на «персональні дані та відомості», що збираються нами за допомогою цього веб-сайту. «Персональні дані і відомості» зокрема але не виключно означають дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною нам.

Використовуючи цей сайт, та надаючи свою пряму згоду на обробку персональних даних, Ви приймаєте нашу Політику. Якщо Ви не згодні з цією Політикою, просимо не заповнювати представлені на сайті реєстраційні форми, а також форми запиту інформації.

Ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких персональні дані використовуються ТОВ «АМ-БІТС». Ми є «Контролером даних» для цілей GDPR і іншого застосовного законодавства про захист даних, а також «Власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас періодично відвідувати веб-сайт https://am-bits.com/, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

З точки зору GDPR, нами вжито усіх юридичних, організаційних і технічних заходів для забезпечення захисту ваших персональних даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення.

SCOPE OF THIS POLICY

This Policy applies to the «personal data and information» we collect through this website. «Personal data and information» in particular but not exclusively means data that personally identifies you, both individually and in combination with other information available to us.

By using this site, and giving your direct consent to the processing of personal data, you accept our Policy. If you do not agree with this Policy, please do not fill in the registration forms provided on the site, as well as information request forms.

We control the methods of collecting your personal data and determine the purposes for which personal data is used by LLC “AM-BITS”. We are the «Data Controller» for the purposes of the GDPR and other applicable data protection legislation, as well as the «Owner of personal data» within the meaning of the Law of Ukraine «On Personal Data Protection».

We may periodically update the Privacy Policy, including if required by applicable law. Therefore, we ask you to periodically visit the website https://am-bits.com/ to make sure that you have up-to-date information.

In terms of GDPR, we have taken all legal, organizational and technical measures to ensure the protection of your personal data from unauthorized access, alteration, disclosure or destruction.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)

Персональні дані — це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

Фізична особа, що ідентифікується — це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім’я, прізвище, номер документа, інший ідентифікатор) або шляхом аналізу кількох елементів фізичної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або іншої ідентичності даної фізичної особи.

Суб’єкт персональних даних — це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.

Обробка персональних даних — це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.

BASIC TERMS

Personal data is any information of a personal nature that allows a third party to identify an individual (data subject).

An identifiable natural person is a natural person who can be identified directly or indirectly, in particular by reference to a specific identifier (name, surname, document number, other identifier) or by analyzing several elements of physical, genetic, psychological, economic, cultural or other identity of the individual.

A personal data subject is a natural person to whom personal data relate and who can be identified or who has already been identified by this personal data.

Processing of personal data is any operation or set of operations performed with personal data or arrays of personal data with or without the use of automatic procedures, such as collection, recording, systematization, structuring, storage, modification, ordering, viewing, use, distribution or any other type of granting access to third parties, including employees of the controller or processor of personal data, as well as deletion.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ВІДОМОСТІ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ

Зокрема, але не виключно персональна ідентифікаційна інформація (персональні дані) може включати в себе Ваше ім’я, номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про компанію, де Ви працюєте тощо. Дана інформація може зберігатися в наших базах даних у зв’язку з минулим чи поточним співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на нашу думку, Вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та послуги.

Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами сайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час доступу до сайту, а також адреса веб-сайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на сайт. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості сайту для користувачів.

PERSONAL DATA AND INFORMATION COLLECTED BY THE SITE

In particular, but not exclusively personal identifiable information (personal data) may include your name, telephone number, e-mail address, information about the company where you work and so on. This information may be stored in our databases in connection with past or current cooperation with you or due to the fact that, in our opinion, you may be interested in receiving materials about our activities and services from us.

Impersonal identifiable information means information of a purely statistical nature, which in itself does not identify specific individuals or legal entities, and which depends on your visits to the site. For example, this information may include the IP address from which you access the Internet, the date and time of access to the site, and the address of the website from which you linked directly to the site. This information is used in summary form to increase the usefulness and attractiveness of the site to users.

МЕТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ТОВ «АМ-БІТС» може використовувати персональні дані з такою метою:

Надання послуг та інформації за відповідним запитом,

Маркетингові цілі,

Надання технічної допомоги.

PURPOSE OF INFORMATION GAINING

LLC “AM-BITS” may use personal data for the following purposes:

Provision of services and information upon request,

Marketing goals,

Providing technical assistance.

ГАРАНТІЇ

ТОВ «АМ-БІТС» відповідає вимогам GDPR, зокрема:

 • Не використовує персональні дані з метою іншою, ніж описано в цій Політиці конфіденційності;
 • Чітко ідентифікує отримані персональні дані;
 • Контролює наявність згоди на отримання та обробку персональних даних;
 • Забезпечує можливість повного видалення персональних даних;
 • Деперсоналізує дані для їх подальшого використання;
 • Гарантує відповідність приписам GDPR всіх суб’єктів, що мають доступ до персональних даних;
 • Не отримує та не обробляє персональні дані про етнічну або національну приналежність, філософські, релігійні або політичні погляди, медичні та інші дані з особливим режимом доступу та зберігання;
 • Зберігає дані на захищених носіях інформації, що відповідають вимогам GDPR.
COMMITMENTS

LLC “AM-BITS” meets the requirements of the GDPR, in particular:

 • Does not use personal data for purposes other than those described in this Privacy Policy;
 • Clearly identifies the received personal data;
 • Controls the availability of consent to receive and process personal data;
 • Provides the ability to completely delete personal data;
 • Depersonalizes data for further use;
 • Ensures compliance with GDPR requirements of all entities that have access to personal data;
 • Does not receive or process personal data on ethnic or national affiliation, philosophical, religious or political views, medical and other data with a special regime of access and storage;
 • Stores data on secure media that meets the requirements of the GDPR.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

ТОВ «АМ-БІТС» гарантує забезпечення захисту персональних даних та конфіденційної інформації від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних, не передбаченого умовами цієї Політики.

ТОВ «АМ-БІТС» використовує виключно безпечні та захищені ресурси для зберігання конфіденційної інформації та персональних даних, включаючи хмарні носії інформації.

Ми користуємося комплексною програмою безпеки даних, що включає в себе комерційно обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки, для захисту Вашої персональної інформації від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття.

Хоча ми приймаємо комерційно обґрунтовані запобіжні заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що надається по інтернету або зберігається в наших базах даних від злочинного втручання третіх осіб (хакерські атаки).

INFORMATION SECURITY

LLC “AM-BITS” guarantees the protection of personal data and confidential information from accidental loss or destruction, from illegal processing, including illegal destruction or access to personal data, not provided by the terms of this Policy.

LLC “AM-BITS” uses only safe and secure resources to store confidential information and personal data, including cloud media.

We use a comprehensive data security program that includes commercially sound administrative, physical, and technological security measures to protect your personal information from unauthorized access, use, unauthorized or accidental destruction, alteration, or disclosure.

Although we take commercially reasonable precautions to ensure the level of security, we cannot guarantee the absolute security of information provided over the Internet or stored in our databases against criminal interference by third parties (hacker attacks).

ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються їхні персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.

Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR

 • Право на інформацію;
 • Право на виправлення даних про Вас;
 • Відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття.
RIGHTS OF PERSONAL DATA SUBJECTS

Personal data subjects’ rights in accordance with the legislation of Ukraine

 • to know the sources of collection, location of their personal data, purposes of their processing, location or place of residence (seat) of the owner or controller of personal data or to give a corresponding order to obtain this information to their authorized persons, except as provided by law;
 • to receive information on the conditions for granting access to personal data, including information on third parties to whom their personal data is provided;
 • to access to their personal data;
 • to receive no later than thirty calendar days from the date of receipt of the request, except as provided by law, an answer as to whether their personal data is processed, as well as to receive the content of such personal data;
 • to make a reasoned request to the personal data owner with an objection to the processing of their personal data;
 • to make a reasoned request to change or destroy their personal data by any owner and controller of personal data, if this data is processed illegally or is inaccurate;
 • to protect their personal data from unlawful processing and accidental loss, destruction, damage due to intentional concealment, non-provision or untimely provision, as well as to protect against the provision of information that is inaccurate or tarnishes the honor, dignity and business reputation of the physical persons;
 • to apply to the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine or to the court with complaints about the processing of their personal data;
 • to apply legal remedies in case of violation of the legislation on personal data protection;
 • to make reservations about the restriction of the right to process their personal data when giving consent;
 • to withdraw consent to the processing of personal data;
 • to know the mechanism of automatic processing of personal data;
 • to protect against an automated decision that has legal consequences for them.

Other Personal data subjects’ rights under the GDPR

 • The right to information;
 • The right to correct information about them;
 • Withdrawal of consent to the processing of personal data and the right to be forgotten.
ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ ТА ОБРОБКУ ІНФОРМАЦІЇ

У будь-який момент Ви маєте право відкликати свою згоду на передачу та обробку персональних даних. В такому разі ТОВ «АМ-БІТС» зобов’язане вчинити всі залежні від нього дії по видаленню / передачі Ваших персональних даних та вчинити всі дії, необхідні для безперебійного надання послуги. Водночас, у такому випадку ТОВ «АМ-БІТС» не несе відповідальності за якість та безперебійність надання послуг.

WITHDRAWAL OF CONSENT TO THE TRANSMISSION AND PROCESSING OF INFORMATION

You have the right to withdraw your consent to the transfer and processing of personal data at any time. In this case, LLC “AM-BITS” is obliged to take all dependent actions to delete / transfer your personal data and take all actions necessary for the uninterrupted provision of the service. At the same time, in this case, LLC “AM-BITS” is not responsible for the quality and continuity of services.

ЧАС ОБРОБЛЕННЯ (ЗБЕРІГАННЯ) ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ТОВ «АМ-БІТС» не буде зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

Щоб визначити відповідний період зберігання, ТОВ «АМ-БІТС» з’ясовує характер і категорію персональних даних, цілі, для яких вони обробляються, і чи можливо досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

TIME OF PROCESSING (STORAGE) OF PERSONAL DATA

LLC “AM-BITS” shall not store your data for longer than necessary to fulfill the purpose for which they are processed, or to comply with statutory requirements.

To determine the appropriate retention period, LLC “AM-BITS” clarifies the nature and category of personal data, the purposes for which they are processed, and whether it is possible to achieve these purposes by other means.

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

Перед використанням Ваших персональних даних з метою прямого маркетингу (або наданням дозволу на це нашим структурним підрозділам) ми надамо Вам можливість дозволити або заборонити таке використання Вашої інформації. Ви в будь-який час можете виключити себе з наших прямих маркетингових розсилок, надіславши електронний лист або письмове повідомлення відповідальній особі з конфіденційності даних. Просимо вказати Ваші ПІБ, адресу та електронну адресу, щоб ми могли знайти Вас в наших списках розсилки. Після отримання нами необхідної інформації ми видалимо Вас з наших списків розсилки. Просимо дати нам достатньо часу на виконання Вашої вимоги.

DIRECT MARKETING

Before using your personal data for direct marketing purposes (or granting permission to our departments), we will give you the opportunity to allow or prohibit such use of your information. You can exclude yourself from our direct marketing mailings at any time by sending an email or written notice to the Data Privacy Officer. Please provide your full name, address and email address so that we can find you in our mailing lists. After we receive the necessary information, we will remove you from our mailing lists. Please give us enough time to fulfill your request.

ТРЕТІ ОСОБИ

ТОВ «АМ-БІТС» може розкривати конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам виключно з метою надання Вам послуг, що містить випадки залучення сторонніх спеціалістів, підключення стороннього програмного забезпечення. У такому випадку ТОВ «АМ-БІТС» несе відповідальність за дії таких третіх осіб як за свої власні. Використання персональних даних здійснюється лише відповідно до професійних чи службових або трудових обов’язків таких осіб. Ці треті особи зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Шляхом прийняття умов цієї Політики Ви надаєте свою згоду на таку передачу інформації третім особам.

Інформація також може надаватись правоохоронним та іншим державним органам в разі, якщо таке розкриття є обов’язковим, та на підставі належного запиту, про що ТОВ «АМ-БІТС» негайно Вас повідомляє.

THIRD PARTIES

LLC “AM-BITS” may disclose confidential information and personal data to third parties solely for the purpose of providing you with services that include cases of involvement of third-party specialists, connection of third-party software. In this case, LLC “AM-BITS” is responsible for the actions of such third parties as for their own. The use of personal data is carried out only in accordance with the professional or official or employment responsibilities of such persons. These third parties are obliged not to disclose in any way the personal data entrusted to them or which have become known in connection with the performance of professional or official or labor duties. By accepting the terms of this Policy, you consent to such transfer of information to third parties.

The information may also be provided to law enforcement and other government agencies if such disclosure is required, and upon appropriate request, of which LLC “AM-BITS” notifies you immediately.

COOKIE-ФАЙЛИ

Ми використовуємо cookie-файли, включно з cookie-файлами третіх сторін, з метою поліпшення якості даного веб-сайту для користувачів. Подовжуючи перегляд веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookie-файлів. Отримати більш детальну інформацію Ви можете, ознайомившись із нашою Політикою використання cookie-файлів за посиланням https://am-bits.com/cookies-policy/.

COOKIES

We use cookies, including third-party cookies, to improve the quality of this website for users. By continuing to browse the website, you consent to the use of cookies. You can get more detailed information by reading our Cookie Policy at https://am-bits.com/cookies-policy/.

ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБ-САЙТИ

Даний сайт може містити посилання на веб-сайти інших компаній, включаючи веб-сайти наших Партнерів та третіх осіб. Ця Політика не застосовується до персональних даних, які збираються на будь-яких з цих веб-сайтів. При доступі до сторонніх веб-сайтів по посиланнях на цьому сайті просимо приділити кілька хвилин ознайомленню з політикою конфіденційності, опублікованій на даному сайті.

LINKS TO OTHER WEBSITES

This site may contain links to the websites of other companies, including the websites of our Partners and third parties. This Policy does not apply to personal data collected on any of these websites. When accessing third-party websites through links on this site, please take a few minutes to familiarize yourself with the privacy policy published on this site.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Якщо на момент опублікування цієї Політики конфіденційності Ви вже є користувачем нашого сайту та / або контрагентом ТОВ «АМ-БІТС» і після ознайомлення з Політикою конфіденційності Ви не повідомили нам про свою незгоду з нею чи про її невідповідність вимогам GDPR, чи про небажання надання ТОВ «АМ-БІТС» своїх персональних даних, вважається, що Ви прийняли умови нашої Політики конфіденційності та надали нам свою згоду на збір, зберігання й обробку ваших персональних даних, переданих нам раніше.

Якщо нам стане відомо про несанкціонований доступ до Ваших персональних даних зі сторони будь-яких третіх осіб, ми зобов’язуємося негайно повідомити Вас про це.

Питання, які не врегульовані даною Політикою конфіденційності, регулюються згідно з GDPR та Законом України «Про захист персональних даних».

FINAL PROVISIONS

If at the time of publication of this Privacy Policy you are already a user of our site and / or a contractor of LLC “AM-BITS” and after reviewing the Privacy Policy you have not notified us of your disagreement with it or its non-compliance with GDPR, or unwillingness to provide LLC «AM-BITS» of your personal data, it is considered that you have accepted the terms of our Privacy Policy and given us your consent to the collection, storage and processing of your personal data transferred to us earlier.

If we become aware of unauthorized access to your personal data by any third parties, we undertake to notify you immediately.

Issues that are not regulated by this Privacy Policy are regulated in accordance with the GDPR and the Law of Ukraine «On Personal Data Protection».